Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Дата публікації 21.03.2018 11:14:02
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Текстиль"
Юридична адреса* 29000,м.Хмельницький, вул.Шевченка,68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: (0382)656476
E-mail* textil@mitel-ua.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Текст оголошення:

Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2018 року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,складається станом на 24годину 17 квітня 2018 року.

Порядок денний зборів:

1.Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.

2.Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

4.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

5.Виплата дивідендів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Яцева Надія Петрівна - головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

1.По першому питанню: Обрати секретарем загальних зборів - Сікору Л.Т. та лічильником голосів акціонерів - Паюк Т.І., головуюча Гайдук О.М. Доручити лічильнику підрахунок голосів при проведенні голосування з питань порядку денного.

2.По другому питанню: Затвердити звіти: Наглядової ради, Дирекції та Ревізора про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017рік.

3.По третьому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати.

4.По четвертому питанню: Відрахування 5% від чистого прибутку Товариства направити до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства, залишок чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів.

5.По п»ятому питанню: Кошти в розмірі 30% від суми, що залишилися після відрахування до резервного фонду не направляти на виплату дивідендів, а направити на поповнення обігових коштів в зв”язку з необхідністю збільшення обігових коштів в 2018 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017р.(в тис.грн):

Найменування показника

період

Звітний 2017

Попередній 2016

Всього активів

1381

1335

Основні засоби

317

324

Запаси

986

932

Сумарна дебеторська заборгованість

40

22

Грошові кошти та еквіваленти

35

53

Нерозподілений прибуток

722

691

Власний капітал

1124

1089

Статутний капітал

350

350

Поточні зобов”язання

257

246

Чистий прибуток(збиток)

77

36

Середньорічна кількість акцій (штук)

700

700

Кількість акцій,викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

16

20

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в офіційному виданні “Відомості НКЦПФР” від 21.03.2018 року №55.Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 30.01.18 №1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень порядку денного tekstil.km.ua

Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2018
(дата)