Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.03.2017
Дата публікації 14.02.2017 11:31:45
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Текстиль"
Юридична адреса* 29000,м.Хмельницький, вул.Шевченка,68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: (0382)656476
E-mail* textil@mitel-ua.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Текст оголошення:

Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2017 року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,буде складений станом на 24годину 14 березня 2017 року.

Порядок денний зборів:

Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.

Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Виплата дивідендів.

Вибори членів наглядової ради та ревізора.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Яцева Надія Петрівна - головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016р.(в тис.грн):

Найменування показника

період

Звітний 2016

Попередній 2015

Всього активів

1335

1348

Основні засоби

324

305

Запаси

932

976

Сумарна дебеторська заборгованість

22

27

Грошові кошти та еквіваленти

53

38

Нерозподілений прибуток

691

656

Власний капітал

1089

1052

Статутний капітал

350

350

Поточні зобов”язання

246

296

Чистий прибуток(збиток)

36

196

Середньорічна кількість акцій (штук)

700

700

Кількість акцій,викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

20

23

Повідомлення надруковано в офіційному виданні “Відомості НКЦПФР” від 14.02.2017 року №30

Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.02.2017
(дата)