Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.03.2016
Дата публікації 26.02.2016 16:08:09
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство"Текстиль"
Юридична адреса* 29000,м.Хмельницький, вул.Шевченка,68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: (0382)656476
E-mail* textil@mitel-ua.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 березня 2016 року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,буде складений станом на 24годину 14 березня 2016 року.

Порядок денний зборів:

  1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.
  2. Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
  4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
  5. Виплата дивідендів.

  6. Вибори дирекції та ревізора.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год.Особа,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-Яцева Надія Петрівна-головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015р.(в тис.грн):

 

Найменування показника

період

Звітний 2015

Попередній 2014

Всього активів

1348

1075

Основні засоби

305

315

Запаси

976

657

Сумарна дебеторська заборгованість

27

39

Грошові кошти та еквіваленти

38

57

Нерозподілений прибуток

656

470

Власний капітал

1052

856

Статутний капітал

350

350

Поточні зобов”язання

296

219

Чистий прибуток(збиток)

196

90

Середньорічна кількість акцій (штук)

700

700

Кількість акцій,викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

23

23

Повідомлення надруковано в офіційному виданні НКЦПФР: Бюлетень цінні папери України від 12.02.2016 року №26

Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 


 

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2016
(дата)