Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.02.2014
Дата публікації 04.02.2014 15:59:40
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Текстиль"
Юридична адреса* 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Шевченка, буд.68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: 0382656243 ел: textil@mitel-ua.com
E-mail* textil@infocom.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст оголошення:
Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 14 березня 2014року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,буде складений станом на 24годину 11березня 2014року.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Переобрання Наглядової ради та Ревізора Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
6. Виплата дивідендів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год.Особа,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-Яцева Надія Петрівна-головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013р.(в тис.грн):

Найменування показника
період

Звітний 2013
Попередній 2012
Всього активів
1202
1132
Основні засоби
315
284
Запаси
839
801
Сумарна дебеторська заборгованість
22
11
Грошові кошти та еквіваленти
21
31
Нерозподілений прибуток
382
379
Власний капітал
766
762
Статутний капітал
350
350
Поточні зобов”язання
436
370
Чистий прибуток(збиток)
10
23
Середньорічна кількість акцій (штук)
700
700
Кількість акцій,викуплених протягом року
-
-
Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду
23
25
Повідомлення надруковано в офіційному виданні НКЦПФР: Бюлетень цінні папери України від 04.02.2014року №21.
Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.02.2014
(дата)