Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.02.2013
Дата публікації 08.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Текстиль"
Юридична адреса* 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Шевченка, буд.68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: 0382656243 ел: textil@mitel-ua.com
E-mail* textil@infocom.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст оголошення:
Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 15 березня 2013року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,буде складений станом на 24годину 11березня 2013року.
Порядок денний зборів:
1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря зборів.
2. Розгляд звітів наглядової ради, директора та ревізора товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2012 рік.
5. Розгляд питання про виплату дивідендів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год.Особа,відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-Яцева Надія Петрівна-головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012р.(в тис.грн):

Найменування показника
період

Звітний 2012
Попередній 2011
Всього активів
1132
984
Основні засоби
284
275
Запаси
801
657
Сумарна дебеторська заборгованість
11
6
Грошові кошти та еквіваленти
31
45
Нерозподілений прибуток
379
363
Власний капітал
762
745
Статутний капітал
350
350
Поточні зобов”язання
370
239
Чистий прибуток(збиток)
23
22
Середньорічна кількість акцій (штук)
700
700
Кількість акцій,викуплених протягом року
-
-
Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду
25
26
Повідомлення надруковано в офіційному виданні НКЦПФР: Бюлетень цінні папери України від 08.02.2013року №25.
Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.02.2013
(дата)