Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.03.2012
Дата публікації 23.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Текстиль"
Юридична адреса* 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Шевченка, буд.68
Керівник* Степанова Ганна Олександрівна - Директор. Тел: 0382656243 ел: textil@mitel-ua.com
E-mail* textil@infocom.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2012року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення.
Порядок денний зборів
1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль».
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
3. Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
4.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
5. Виплата дивідендів.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011р.(в тис.грн):

Найменування показника
період

звітний
попередній
Всього активів
984
974
Основні засоби
275
278
Запаси
657
671
Сумарна дебеторська заборгованість
6
6
Грошові кошти та еквіваленти
45
18
Нерозподілений прибуток
363
368
Власний капітал
745
749
Статутний капітал
350
350
Поточні зобов”язання
239
225
Чистий прибуток(збиток)
22
84

Наглядова рада ПрАТ”Текстиль”
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Степанова Ганна Олександрівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2012
(дата)