Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.02.2021 15:39:01
Дата здійснення дії: 08.02.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Текстиль"
Код за ЄДРПОУ:  01552351
Текст повідомлення: 

Текст оголошення:

Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 12 березня 2021року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,складається станом на 24годину 09 березня 2021року.

Порядок денний зборів:

Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.

Розгляд звітів Наглядової ради, Директора та Ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Вибори Директора та членів дирекції.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ» та проектом рішенння, за адресою:м.Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з необхідними документами та матеріалами — головний бухгалтер АТ Яцева Надія Петрівна . Телефон для довідок (0382)65-62-43.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По першому питанню: Обрати секретарем загальних зборів - Сікору Л.Т. та лічильником голосів акціонерів - Паюк Т.І., головуюча Гайдук О.М. Доручити лічильнику підрахунок голосів при проведенні голосування з питань порядку денного.

По другому питанню: Затвердити звіти: наглядової ради, дирекції та ревізора про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2020рік.

По третьому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати.

По четвертому питанню: В зв'язку зі збитками Товариства, віднести їх на зменшення нерозподіленого прибутку за минулі роки.

По п'ятому питанню: вибори Директора та членів дирекції : кандидатів Степанової Г.О., Паюк Т.І., Яцевої Н.П.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020р.(в тис.грн):

Найменування показника

період

Звітний 2020

Попередній 2019

Всього активів

1194

1404

Основні засоби

424

385

Запаси

722

887

Сумарна дебеторська заборгованість

10

44

Грошові кошти та еквіваленти

32

84

Нерозподілений прибуток

706

766

Власний капітал

1112

1173

Статутний капітал

350

350

Поточні зобов”язання

82

230

Чистий прибуток(збиток)

-58

55

Середньорічна кількість акцій (штук)

700

700

Кількість акцій,викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

12

14

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 04.02.2020 №2.

Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна