Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.02.2020 14:00:02
Дата здійснення дії: 13.02.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Текстиль"
Код за ЄДРПОУ:  01552351
Текст повідомлення: 

Текст оголошення:

Хмельницьке ПрАТ “Текстиль” ( код 01552351) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 19 березня 2020 року в приміщенні актового залу ПрАТ ”Текстиль”за адресою: м.Хмельницький, вул.Шевченко,68. Початок зборів о 11 годині. Реєстрація учасників зборів з 10:00 до 10:45год. Учасникам зборів необхідно мати посвідчення особи, а представникам акціонерів - належним чином оформлені доручення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів,складається станом на 24годину 16 березня 2020року.

Порядок денний зборів:

 1. Обрання лічильника голосів акціонерів ПрАТ «Текстиль»,голови і секретаря загальних зборів.
 2. Розгляд звітів наглядової ради, директора та ревізора Товариства і прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019рік.
 5. Обрання членів наглядової ради і ревізора.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з відповідними матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТЕКСТИЛЬ», за адресою: .Хмельницький, вул. Шевченка, 68, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14:00 до 16:00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10:45 год. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Яцева Надія Петрівна - головний бухгалтер Товариства. Телефон для довідок (0382)65-62-43.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

 1. По першому питанню: Обрати секретарем загальних зборів - Сікору Л.Т. та лічильником голосів акціонерів - Паюк Т.І., головуюча Гайдук О.М. Доручити лічильнику підрахунок голосів при проведенні голосування з питань порядку денного.

 2. По другому питанню: Затвердити звіти: Наглядової ради, Дирекції та Ревізора про підсумки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2019рік.

 3. По третьому питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, що включає в себе баланс, звіт про фінансові результати.

 4. По четвертому питанню: Відрахування 5% від чистого прибутку Товариства направити до Резервного фонду, як цього вимагає Статут Товариства, залишок чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів.

 5. По п»ятому питанню: обрання членів наглядової ради і ревізора: кандидатів Гайдук О.М.,Старосуд Л.М.,Мамон О.Ф. і ревізора Сікору Л.Т.

   

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019р.(в тис.грн):

Найменування показника

період

Звітний 2019

Попередній 2018

Всього активів

1404

1301

Основні засоби

385

337

Запаси

887

908

Сумарна дебеторська заборгованість

44

15

Грошові кошти та еквіваленти

84

34

Нерозподілений прибуток

766

739

Власний капітал

1173

1141

 

Статутний капітал

350

350

Поточні зобов”язання

230

159

Чистий прибуток(збиток)

55

26

Середньорічна кількість акцій (штук)

700

700

Кількість акцій,викуплених протягом року

-

-

Загальна сума коштів,витрвчених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

14

14

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів АТ затверджено рішенням Наглядової ради АТ від 04.02.20202. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень порядку денного htts://01552351.smida.gov.ua

Особа,що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

Директор ПрАТ”Текстиль” Степанова Ганна Олександрівна